Poznámky uživatele Ubuntu Linuxu

Ubuntu - Linux pro lidi

Linux - některé příkazy


Zde jsou tyto příkazy v tabulce -  linux_prikazy_tabulka.html
 • Adresář v Linuxu       Oddělovačem jmen adresářů je znak "/" (lomítko). Kořenový adresář (root) "/" Každý adresář obsahuje položky "." (tento adresář) a ".." (nadřazený adresář)
 • alias     Přezdívka. vypíše nám změněné nastavení příkazů. Příkazy můžeme upravit. Takže například příkaz ls, může potom znamenat ls --color=auto  (zajistí barevný výpis souborů). Definují se nejčastěji v souboru ~/.bashrc, kde jsou už i některé předpřipravené aliasy. stačí je odkomentovat (smazat #). Zapisuje se např.: alias ll='ls -l'. Pak stačí zmáčknout 2x klávesu "l" a vykoná se příkaz "ls -l" Dočasné aliasy: zadáme příkaz  alias la='ls -A' a pak už bude znamenat la jako by jsme zadali ls -A a pro odstranění slouží příkaz unalias název , unalias -a odstraní všechny přezdívky.
 • alien     "Vyrobí" z rpm balíčku balíček deb, nebo obráceně (pracuje i z balíčky pro Slackware "tgz"). alien -d balicek.rpm > vznikne balíček deb alien -r balicek.deb > vznikne balíček rpm Pozor!!! Takto vygenerované balíčky nemusí být funkční, protože si už nehlídají závislosti. Proto vždy takovýto program spustíme poprvé z konzole, aby jsme viděli jestli mu neschází nějaká knihovna! (nebo použít příkaz ldd)
 • arp      arp -a výpis internetové i hardwarové adresy všech hostitelů
 • ./configure --help     Vypíše možné volby pří kompilaci programů (je-li configure přítomen)
 • cd /cesta/k/adresari    změna pracovního adresáře. Tip! Vždy pro doplnění jména používejte Tabulátor, v některých distribucích nutno zmáčknout 2x!! cd -  návrat do minulého adresáře; cd..  návrat do nadřazeného adresáře cd bez volby nás vrátí do našeho domácího adresáře /home/uzivatel
 • cp     Kopírování cp zdroj cíl
 • cat soubor     Vypíše obsah souboru a ukončí se. cat -n soubor zobrazí a očísluje řádky souboru. cat -b soubor - vynechá prázdné řádky cat -v soubor zobrazí i netištitelné znaky
 • clear     Vyčistí terminál
 • dd     Konvertuje a kopíruje soubor. Vytvoření obrazu diskety partition atp. Záloha (obraz) partition s kompresí:  dd if=patition | gzip -c -9 [ >soubor | |poslat někam ] (partition je např. /dev/hda5 atp.  Obraz (image) uložen na disketu: dd if=/soubor.img of=/dev/fd0
 • df     Obsazení harddisků Tip!! = df -h -x -a (nebo jen df -hxa)
 • diff     Vzájemné porovnávání obsahu dvou souborů. Vytvoření záplaty. diff soubor1 soubor2 >soubor3 vypíše v textové podobě rozdíly soubor2 oproti soubor1 do soubor3. Pak zadáme patch soubor1 soubor3 >soubor2 aplikuje rozdílový soubor na původní soubor
 • dmesg     Zobrazí řídící zprávy systému od posledního restartu. dmesg | grep agpgart  Zobrazí informace o agpgert. Jinak použijte pro ostatní infjormace less /var/log/dmesg
  dmesg | grep -i eth0 (wlan0)
 • du     Zjišťování velikosti souboru a složek Tip!! = du -ha --max-depth=2 (h - v M, k G; - zobrazí i soubory --max-depth=2 - hloubka vnoření)  du  -S  adresar|  sort  -n  výpis dle  velikosti
 • echo     Vypíše na obrazovku předané argumenty
 • enca soubor.txt     Program z České republiky. Dokáže rozpoznat a změnit kódování textu. Bez argumentů zobrazí popis kódování znaků. enca - e soubor.txt zobrazí název kódování, který používá enca, enca -n aliases soubor.txt zobrazí všechny známé kódování, enca -lb vypíše všechny podporované kódování,  enca -x cp1250 soubor.txt převede tento soubor na kódování MS-Windows cp 1250
 • env     puštění programu ve změněném prostředí. Výpis proměnných našeho systému. env | sort | less nám abecedně seřadí proměnné a otevře v programu less
 • ethtool     Jako root ethtool -i eth0 zjistí jaké zařízení eth0 používá modul. Dále viz dmesg
 • export     Nastavení proměnných.export JAVA_HOME="/usr/local/j2sdk_verze určí, kde je program java a export PATH="$JAVA_HOME/bin":$PATH nám přidá do proměnné PATH další adresář s javou, aby byla java nalezena dalšími programy. export LANGUAGE=cs_CZ:cs:sk_SK:sk:pl_PL:pl nám zajistí, že systém bude s námi komunikovat vícejazyčně. Musíme mít ale nainstalovány jazykové balíčky pro zvolený jazyk (v tomto případě český, slovenský a polský). Proměnná LANGUAGE se zapisuje v Ubuntu a Debianu do /etc/environment  a v Mandrivě atp. do /etc/sysconfig/i18n, jestliže chceme, aby toto nastavení bylo pro celý systém ve tvaru LANGUAGE=. Ostatní proměnné pokud se mají vždy nastavit lze zapsat např. do /home/uživatel/.bash_profile
 • file soubor     Identifikace souborů
 • find     Hledání souborů. Nejčastěji se používá s argumentem -name Např.: find ~/programy/ -name *deb nám vypíše všechny balíčky v adresáři "programy" končící na deb jestli tam ale nějaké máme
 • free     Jak je to s pamětí počítače. Používá se volba free -mt
 • fuser     fuser /dev/dsp který proces používá zvukovku fuser /dev/cdrom který proces používá mechaniku, když nelze otevřít. Příkaz kill -9 cislo_procesu nám tento proces násilně ukončí fuser -k /dev/cdrom ukončí proces používající mechaniku automaticky.
	$ fuser -kimv /mnt/novell/

USER PID ACCESS COMMAND
/mnt/novell/:jablko 6358 ..c.. nautilus

Kill process 6358 ? (y/N) y
 • grep    Filtr. Např.: cat ~/.bashrc | grep -i ali nám v tomto souboru vypíše dle vzoru ali všechny řádky obsahující tento řetězec ( -i = nebude brát ohled na velikost písmen)
 • groups uzivatel     Vypíše všechny skupiny do kterých uživatel patří
 • halt     Vypnutí počítače
 • hostname     hostname -i výpis IP adresy, hostname -s název stanice, hostname -d jméno domainy
 • hdparm    Nastavování a získávání informací o mechanikách a harddiscích hdparm -I /dev/hda (b,c) = informace o našem hardware
 • htop     Výborný interaktivní program do konzole, nahrazující programy ps a top. Vytížení procesoru, opsazení pamětí, ukončení procesů atp. Přehledné barevné schéma.
 • checkinstall     Používá se při instalaci ze zdrojového kódu. Když tímto příkazem nahradíme příkaz make install  vygeneruje se balíček deb, rpm, nebo tgz, který se v některých distribucích taky hned nainstaluje. (v Mandrivě se jen vytvoří balíček, který pak musíme nainstalovat). Musíme být přihlášeni jako root.
 • chmod cislo soubor    Nastavení práv pomocí číselného vyjádření ( je možnost použít i nastavení pomocí písmen viz man chmod)
Speciální práva 	owner- vlastník 	 group-skupina 	others-ostatní
------------------------------------------------------------------------------------------
U G S R W X R W X R W X

------------------------------------------------------------------------------------------
4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1
- - - r w x r - x r - x
0 0 0 4 2 1 4 0 1 4 0 1
------------------------------------------------------------------------------------------
0 7 5 5

R  - read, právo na čtení (čtení obsahu souboru; prohlížení obsahu adresáře)
W - write, právo na zápis (změna obsahu souboru; vytváření a mazání souborů v adresáři)
X  - execute, právo na spouštění (spouštění souboru = script, či binární soubor; vstup do adresáře)

r = 4 = 100 binárně
w = 2 = 010 binárně
x = 1 = 001 binárně

Speciální práva  normální uživatelé tyto práva nepoužívají "0" na začátku se nemusí psát (0755 stačí jen 755)
U - setuid (set user id) má význam u spustitelných souborů - program se spustí jakoby ho spouštěl jeho vlastník
G - setgid (set group id) funkce podobná jako u setuid vztahující se na skupinu (záměna uživatelské skupiny za skupinu daného souboru), adresář s nastaveným setgid přiděluje nově vytvořeným souborům stejnou skupinu
S - sticky bit se už skoro nepoužívá.  Slouží k zrychlenému startu programu, protože se obsah souboru ponechá ve vyrovnávací paměti, adresář s nastaveným sticky bitem dovolí uživateli mazat jen vlastní soubory.

Příklady:
chmod 755 /home/uzivatel/dokumenty
(skupina a ostatní mohou do adresáře "dokumenty" vstoupit a prohlížet jeho obsah, ale nemohou vytvářet a mazat soubory)
chmod 720 /home/uzivatel/dokumenty/zivotopis.txt (zakázali jsme skupině měnit obsah souboru "zivotopis.txt" a ostatní nemohou tento soubor ani číst)
chmod 444 /home/uzivatel/dokumenty/zivotopis.txt (všechny skupiny nají nastaveny práva pouze ke čtení)
chmod 751 /usr/bin/eagle (musíme se přihlásit jako root, abychom mohli nastavit práva pro spuštění programu "eagle" skupina může navíc i tento spustitelný soubor číst

Tip! Chceme-li změnit přístupová práva najednou i v podadresářích zadáme za cestu přepínač -R např.:
chmod 755 /cesta/k/adresari/ -R

Lze také měnit práva pomocí písmen. Např.:

chmod go-w soubor - odebere práva čtení skupině a ostatním

chmod u=rwx,go=rx soubor - uživatel má plná práva; skupina a ostatní mají právo čtení a spouštění

chmod u+rwx,go+rx,go-w soubor -  stejný výsledek jako předchozí příkaz

 • chown      Tímto příkazem lze změnit vlastníka i skupinu. Vlastníka může měnit jen root. Při změně skupiny začneme vždy tečkou. chown novy_uzivatel soubor ; chown .nova_skupina soubor;  najednou chown novy_uzivatel.nova_skupina soubor Tip! Změna vlastníka i skupiny i v podadresářích: chown vlastnik.skupina /cesta/k/adresari/ -R
 • ifconfig     vypíše ethernetovou adresu, masku, internetovou adresu. Používá se pro různá síťová nastavení.
 • init 3, init 5     První příkaz ukončí grafické prostředí, druhý ho opět nastartuje
 • kill cislo_procesu     Ukončí proces s uklízením (číslo procesu zjistíme např.: programem ps, htop, nebo grafickou aplikací kpm, která se v prostředí KDE spouští kl. zkr. Ctrl+Esc)
 • kill -9 cislo_procesu     Násilné ukončení procesu bez úklidu (PID)
 • killall nazev_procesu     Ukončí proces či procesy se stejným názvem (doporučuji raději používat příkaz kill)
 • ldconfig -v     Výpis verzí knihoven
 • ldd     Aktuální výpis závislostí (chybí-li některá knihovna zobrazí se místo cesty ke knihovně text "not found" a musíme knihovnu doinstalovat) ldd /cesta/k/spustitelnemu/souboru cestu zjistíme příkazem which prikaz pak zadáme např.: ldd /usr/bin/mc, nebo ldd /bin/cat (lze samozdřejmě zadat i toto: ldd `which prikaz`)
 • less soubor     Prohlížení souborů "/" hledane_slovo nám označí všechny hledané slova. Pro zobrazení následujícího slova zmáčkneme "n" předchozí slovo "N" "SPACE" nás posune na další stranu a "b" nás vrátí zpět na předchozí stranu
 • ln -s     vytvoření symbolického odkazu Např. "ln -s /usr/share/myspell/dicts/cs-CZ.dic ~/programy/nvu-1.0/components/myspell/" nám vytvoří symbolický odkaz na český slovník cs-CZ.dic, aby nám fungovala kontrola pravopisu v programu "NVU", který je v adresáři ~/programy/nvu-1.0
 • locate hledaný_soubor     Rychlé vyhledávání, které vyhledává ve stále aktualizované databázi harddisku
 • ls     Výpis obsahu adresáře  ls -a vypíše i skryté soubory ls -l vidíme nastavení práv, datum vytvoření, počet odkazů, ls -t řadí soubory dle data, ls -1F   "1" - nám zajistí výpis ve sloupci "F" nám přidá k adresářům "/" a k symbolickým odkazům @ což je velice užitečné. Další zajímavý přepínač je "R", který zobrazí i obsah  podadresářů
 • lsmod     vypíše používané moduly
 • lspci     lspci -vv informace o zařízení na PCI zběrnici podrobně
 • man prikaz      Zobrazí manuálovou stránku prikaz  man příkaz | col -b > nazev_souboru.txt uloží manuálovou stránku do souboru. man -a příkaz nám postupně zobrazí všechny manuálové stránky odpovídající našemu vzoru. Klávesou "q" a pak ENTER se dostaneme na další manuálovou stránku

  sekce manuálových stránek (některé manuály jsou ale špatně zařazeny):
 1. Příkazy uživatelské úrovně
 2. Systémová volání
 3. Knihovní funkce
 4. Zařízení a ovladače zařízení
 5. Formáty (konfiguračních) souborů
 6. Hry
 7. Různé (ASCII), popisy maker
 8. Nástroje pro údržbu systému
 • mc     Midnight commander velice hojně používaný soborový manažer v Linuxu
 • md5sum     md5sum soubor.iso > soubor.iso.md5 = vygenerování kontrolního součtu MD5 pro soubor.iso. Kontrolní soubor obsahuje číslo a název kontrolovaného programu nabo obrazu iso. 
  md5sum -cv soubor.iso.md5 = kontrola kontrolního součtu MD5 (soubor.iso a soubor.iso.md5 musí být ve stejném adresáři) Využívá se hlavně pro kontrolu stažených dat z internetu.
  Je-li kontrolní součet na internetu:
  md5sum program-xx.tar.gz vypíše v konzoli kontrolní součet, který si zkontrolujeme z číslem na internetu očima, nebo číslo z internetu zkopírujeme do souboru pak dvě mezery a zapíšeme název kontrolovaného souboru program-xx.tar.gz. Uložíme zase pod libovolným jménem. 
 • modprobe modul     Natáhme modul a modprobe -r modul odstraní modul (moduly, které chceme nahrát pří startu  v UBUNTU a Debianu zapíšeme do /etc/modules např.: nvidia ndiswrapper atp. V Mandrivě je to soubor /etc/modprobe.preload
 • mount     Připojování zařízení. Pro zjednodušení se využívá soubor /etc/fstab kde se definují podmínky a cesty připojení. Tento soubor musíte znát. Zde je jeden z mnoha popisů souboru fstab na internetu ( příkaz umount zařízení odpojuje).
  mount soubor.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop = připojí obraz CD  soubor.iso do adresáře /media/iso a můžeme k němu přistupovat jako do cdrom mechaniky
 • mv     Přesouvání souborů mv zdroj cíl
 • mkdir nazev_adresare     Vytvoření adresáře mkdir -p  vytvoří celou zadanou cestu i s podadresáři
 • more soubor     Prohlížení souborů, alternativní příkaz je less
 • netstat     zobrazuje síťovou statistiku. netstat -r zobrazí směrovací tabulku jádra
 • passwd     Změna hesla
 • patch     Slouží k aplikaci záplat viz diff
 • pidof program1 program2     Výpis PID zadaných programů
 • ping IP     Měření odezvy IP
 • příkaz --help     Vypíše krátkou nápovědu
 • ps     Zobrazení procesů (ps -ef zobrazí všechny procesy s plným výpisem, ps -fu jablko zobrazí všechny  procesy od uživatele jablko, ps -u jablko -o pid,cmd zobrazí číslo procesu s plnou cestu procesu. Nahradíme-li přepínač f přepínačem l zkrátí se nám CMD jen na název procesu ps -lu jablko
 • pwd   Zobrazí pracovní adresář i s absolutní cestou (kde se právě nacházíme)
 • reboot     Restart počítače
 • recode     Změna kódování. recode -f ISO-8859-2..1250 soubor.txt převede text v souboru z kódování ISO-8859-2 (unix) do kódování Windows (1250), recode -f 1250..ascii soubor.txt z windows kódování na text bez háčků a čárek
 • rm     Smazání souboru rm -r smaže i neprázdné adresáře rm -rf smaže vše bez ptaní, máme-li dostatečná práva
 • rmdir     Smazání prázdného adresáře
 • route     Výpis IP adresy, gateway (brána), masky a rozhraní
 • set     Bez argumentů vypíše aktuální promměnné
 • sipcalc     sipcalc 192.168.1.11 255.255.255.0 (adresa maska) vypíše nám správné hodnoty (např. brány atp.)
 • startx     Nastartování grafického prostředí
 • strace prikaz     Hledání problémů. Sleduje systémové volání a signály.  Např. strace -o str_příkaz.txt příkaz nám celé hlášení uloží do souboru str_příkaz.txt
 • stty -a     Tímto příkazem zjistíme nastavení speciálních znaků.  ^C ... ctrl-C (ordinální hodnota 3). 

  intr Násilně ukončí běžící proces (^C)
  eof Ukončení vstupu (např. z klávesnice; ^D; End of File; EOF)
  stop Pozastavení výpisu (např. na obrazovku; ^S; X-off)
  start Pokračování ve výpisu (^Q; X-on)
  susp Pozastavení procesu (resp. jeho převedení pod job control; ^Z)
 • su     su -l uzivatel nastaví prostředí pro uzivatel (musíme znát heslo). Stačí zadat su uzivatel. Ukončíme příkazem exit
 • symlinks     Správa symbolických odkazů (viz. ln -s) Např.: symlinks -v /dev nám vypíše informace o stavu všech symbolických odkazů v adresáři /dev (symlinks -vd /dev, odstraní všechny porušené odkazy v adresáři /dev)

  dangling: /dev/modem -> ttySL0 (tento odkaz je porušený)
  relative: /dev/dvdrw -> hdc (funkční odkaz)
  relative: /dev/dvd -> hdc  ( funkční odkaz)
  other_fs: /dev/MAKEDEV -> /sbin/MAKEDEV (odkaz, který vede přes různé souborové systémy)
  other_fs: /dev/sndstat -> /proc/asound/oss/sndstat
  other_fs: /dev/core -> /proc/kcore
  other_fs: /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
  other_fs: /dev/stdout -> /proc/self/fd/1
 • Systémové informace     less /var/log/dmesg ; less /proc/meminfoless /proc/cpuinfo a další soubory v adresáři /proc/ ;  less /var/log/messages nás infjormuje co se právě děje. Viz tail
 • tail     mplicitně vypisuje posledních 10 řádků souboru a ukončí se  (tail /var/log/messages) důležitý je přepínač "-f", který způsobí, že se program tail neukončí, ale stále vypisuje příchozí data. Využívá se při čtení logů. tail -f /var/log/messages např. při zasunutí USB zařízení.
 • tar     Standartní archivátor v Linuxu
 • touch soubor     Existuje-li "soubor" aktualizuje se jeho datum a čas, aniž se změní jeho obsah. Nejčastěji se používá na vytvoření nového souboru.
 • top      Interaktivní zobrazení jednotlivých procesů (doporučuji htop)
 • tree     Výpis obsahu adresáře v konzoli tree -d nám zobrazí jen adresáře ytree je jeho grafická konzolová nádstavba se zajímavým ovládáním
 • udevinfo     udevinfo -a -p /sys/class/net/eth0/ podrobné informace atp.
 • uname     uname -a vypíše systém, název našeho PC, aktuální kernel, datum, uname -r nám vypíše verzi aktuálního jádra
 • uptime     vypíše čas posledního rebootu
 • vi/vim     V Linuxu určitě nejpoužívanější editor. Popis  verze 7.0 je na abclinuxu.cz vim-7.0
 • whereis program     Kde se nainstaloval program a kde má manuálové stránky. Jsou-li k dispozici zdrojové soubory, zobrazí je taky
 • which spustitelny_program     Vypíše absolutní cestu k spustitelnému programu
 • w     Detailní popis všech uživatelů přihlášených v systému
Poslední aktualizace této stránky: 02/2006